Försäljnings- och leveransvillkor

Läs dessa villkor noga innan du bestämmer dig

 1. Omfattning

  Dessa allmänna villkor gäller som avtal mellan Badtunna Skärgårdstunnan AB ("Skärgårdstunnan") och den fysiska eller juridiska person som ingår ett avtal enligt punkt 3 (”Köparen”). Avvikelser från dessa villkor är endast gällande om dessa först uttryckligen har godkänts skriftligen av Skärgårdstunnan eller om tvingande regler föreligger.

 2. Parter

  1. När ett avtal är slutet mellan Skärgårdstunnan och Köparen jämlikt punkten 3 nedan, så är Skärgårdstunnan part i avtalet.

  2. Fullständiga uppgifter för Skärgårdstunnan:

   Badtunna Skärgårdstunnan AB
   Industrigatan 12
   662 34 Åmål
   Telefon: 0771-310 300
   Email: kundservice@skargardstunnan.se

 3. Slutande av avtal

  1. Genom Köparens beställning lämnas ett anbud att sluta ett köpekontrakt (avtal) med Skärgårdstunnan. Köpekontraktet uppstår genom att Skärgårdstunnan accepterar anbudet genom orderbekräftelsen.

  2. Avtalet lagras digitalt.

 4. Ångerrätt

  1. Rätt att ångra köp

   1. Skärgårdstunnans badtunnor är alltid en specialbeställning som anpassas individuellt till varje enskild kund vid beställningen.

   2. Skärgårdstunnan ger, trots specialbeställning av Varorna, en ensidig rätt för Köparen att inom 60 dagar ångra sitt köp utan angivande av skäl. Perioden är begränsad till 60 dagar efter dagen för beställning, eller 40 dagar efter leverans, beroende på vilken som infaller sist.

  2. Förfarande vid utnyttjande av ångerrätten

   1. Köparen ska underrätta Skärgårdstunnan om att man avser att utnyttja sin rätt att ångra köpet. Anmälan görs till någon av de kontaktpunkter som anges i punkt 2.2.

   2. Efter anmälan har gjorts och bekräftelse mottagits ska Varan, om den är levererad, returneras i oanvänt och oskadat skick till: Badtunna Skärgårdstunnan AB,
 Industrigatan 12, SE-662 34 Åmål. Varan måste avsändas inom 14 dagar efter att Köparen har tagit ångerrätten i punkt 4.1.2 i anspråk.

   3. För det fall Skärgårdstunnan finner att varan inte är oanvänd eller på annat sätt är använd eller skadad är Skärgårdstunnan berättigad till avdrag av den summa som återbetalas motsvarande kostnaden att återställa varan till ursprungligt skick. Sådant avdrag kan emellertid aldrig uppgå till högre belopp än varans ursprungliga pris.

   4. Vid utnyttjande av ångerrätten står Köparen för eventuell fraktkostnad vid retur av varan. För det fall varan har levererats till annat land än Sverige så ersätter Skärgårdstunnan Köparen den del av kostnaden som hänför sig till frakt utanför det land till vilket Varan ursprungligen levererades. Köparen bär risken för varan vid transporten under hela sträckan.

  3. Undantag i ångerrätten

   1. Ångerrätt föreligger endast för enskild konsument som köper varan för sin egen privata konsumtion, jfr Konsumentköplagen § 1. För näringsidkare, eller om köpet kan anses ske i syfte att huvudsakligen användas inom ramen för näringsverksamhet föreligger ingen ångerrätt.

   2. För det fall varan har byggts efter helt särskilda specifikationer angivna av Köparen föreligger ingen ångerrätt. Vid sådan beställning anges särskilt vid orderbekräftelse att ingen ångerrätt föreligger.

   3. Ångerrätten förfaller i samtliga fall i sin helhet då Varan har använts utöver vad som är objektivt skäligt för att undersöka den och/eller fastställa dess beskaffenhet. Sådan användning kan exempelvis utgöras av att den har monterats, vattenfyllts eller eldats etc.

 5. Leverans, transport & skador

  1. Om inte annat angivits särskilt vid beställningen sker leverans till den adress som Köparen har lämnat vid tidpunkten för beställningen med undantag av ej pallbundet paketgods där leverans sker till närmsta paketombud.

  2. För det fall gods ska fraktas vidare efter Köparens anvisningar anses godset ha blivit levererat då det är överlämnat till annan självständig fraktförare eller har lossats vid kaj.

  3. Lossning vid utkörning sker vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00. Köparen ska vid begäran kunna legitimera sig vid godsmottagandet.

  4. Lossning sker med bakgavellyft till markplan direkt i anslutning till fordonet.

  5. Lossningen sker, om inte annat särskilt har avtalats, vid Köparens tomtgräns eller så nära tomtgräns som fraktföraren bedömer att det med hänsyn till förhållandena på platsen är möjligt att framföra fordonet.

  6. Det åligger Köparen att besikta godset vid mottagandet. Om Köparen vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska Köparen genast på plats påpeka detta till paketombud eller fraktförare. Skadan ska därefter beskrivas i fraktdokumentet. Dokumentet ska undertecknas av båda parter. Vid de fall transportbolaget nekar skadeansvar, ska Köparen kontakta Skärgårdstunnan.

  7. Saknas artiklar i försändelsen, ska Köparen genast kontakta Skärgårdstunnan.

  8. Anmärkningar ska ha inkommit till Skärgårdstunnan inom sju (7) dagar från och med dagen för mottagande. För det fall Köparen inte anmärker inom stadgad frist, oavsett om Köparen har upptäckt fel dessförinnan eller ej, förlorar Köparen rätten att föra talan därom.

  9. Köparen godkänner den utförda transporten samt att inga synliga skador föreligger på det mottagna godset genom undertecknande av det fraktdokument som tillhandahålls av paketombud eller fraktförare. För det fall Köparen upptäcker en transportskada efter att denne godkänt den utförda transporten har Köparen inte rätt till ersättning från transportbolaget eller Skärgårdstunnan.

  10. Transport med tidslöfte gäller endast om transportbolaget skriftligen i avtal med eller i offert till uppdragsgivaren åtagit sig att utföra transport med tidslöfte. Av uppdragsgivaren framställt önskemål eller villkor avseende leveranstidpunkt, t ex i fraktsedel, är inte bindande för transportbolaget eller Skärgårdstunnan.

  11. I de fall en försändelse inte har hämtats ut från transportbolaget, eller mottagits som avtalat, står Köparen för alla fraktkostnader, eventuella tillkommande kostnader samt risken för transporten. Underlåtelse att hämta ut beställda varor likställs inte med ångerrätten enligt § 4 ovan.

  12. Fri frakt för ej pallbundet paketgods gäller endast i Sverige och fram till transportbolagets ordinarie paketombud. Fri frakt för gods på pall gäller endast i de områden i Sverige där transportbolaget har ordinarie turer för lastbil samt att leveransadressen går att nå på en av transportbolaget klassad farbar väg. Exempel på icke farbar väg är om vägen innefattar en färja eller annan båttransport (Gotlandsfärjan undantagen). Vid tveksamhet gällande vägens farbarhet åligger det Köparen att kontakta transportbolagets kundtjänst. Observera att transportbolagets ordinarie turer kan variera beroende på årstid.

  13. Är vägen av transportbolaget inte klassad som en farbar väg åligger det Köparen att hämta badet vid närmsta godsterminal. Eventuellt uppstående transportkostnader härför åligger Köparen.

 6. Byte

  Skärgårdstunnan har inte skyldighet att byta ut en felfri vara. Skärgårdstunnan kommer emellertid, i den mån det är möjligt, sträva efter att tillmötesgå ett eventuellt önskemål om byte. Ångerrätten påverkas inte av detta. I det fall varan som är föremål för bytesrätt ska transporteras i retur ska villkoren i punkt 4 gällande förfarande vid utnyttjande av bytesrätt ovan tillämpas i den mån inget annat särskilt avtalas.

 7. Betalning

  1. Vid slutande av avtal enligt punkt 3.1 presenteras de olika betalningsalternativ som Köparen erbjuds att välja mellan. Köparen erbjuds individuellt anpassade alternativ till betalning.

  2. Skärgårdstunnan förbehåller sig rätten att genomföra sedvanlig kreditprövning. Köparen måste på anmodan kunna styrka sin identitet. Fakturans förfallodag är 10 dagar efter dess utställande. Vid delbetalning överlåtes fordran till av Skärgårdstunnan vid var tid angivet kreditinstitut.

  3. Förfallodag och förseningsavgift vid fakturaköp

   1. Fakturan anger förfallodag. För det fall betalning uteblir eller inkommer för sent har Skärgårdstunnan rätt att debitera ränta som utgår med för närvarande 15 procentenheter från förfallodagen till den dag då full betalning erläggs.

   2. För det fall fakturan inte betalas efter första påminnelsen har Skärgårdstunnan rätt att påföra en förseningsavgift på 100 kronor var gång påminnelse utfärdas.

  4. Kortbetalning

   1. Vid betalning med kredit-/betalkort sker betalningen genom krypterat förfarande.

   2. Vid kortbetalning kommer kortet att belastas den dag då Beställningen börjar att tillverkas eller paketeras i fabrik. Ett belopp motsvarande köpesumman kommer dock att reserveras på kortet vid tidpunkten för Beställningen.

   3. Du måste ha rätt att använda det betal- eller kreditkort som du anger vid betalningen.

 8. Äganderättsförbehåll

  Godset förblir Skärgårdstunnans egendom till dess att full betalning har erlagts av Köparen. Om inte annat särskilt anges, säljer Skärgårdstunnan produkter för slutkonsumtion. Intill dess varan är fullt betald får den inte monteras fast, sammanfogas i övrig inredning eller säljas vidare innan den är slutligt betald. För återförsäljare som godkänts av Skärgårdstunnan gäller särskilda villkor.

 9. Garanti och reklamation

  1. Skärgårdstunnan lämnar 12 månaders garanti för enskild konsument.

  2. Garantin innebär att utöver lagstadgat konsumentskydd (Konsumentköplagen § 20a) så lämnar Skärgårdstunnan en ensidig garanti på ytterligare 6 månader vilket ger en sammanlagd garantitid på 12 månader från inköpsdatum.

  3. För juridisk person och de fall där tvingande regler inte är tillämpliga gäller 6 månaders garantitid avseende ursprungliga fel.

  4. Garantianspråk ska ske skriftligt till adressuppgifterna angivna under punkt 2.

  5. Köparen är berättigad till garanti gällande tillverknings- och materialfel förutsatt att produkten är använd och monterad enligt medföljande bruksanvisning.

  6. Vid giltigt garantiyrkande kommer Skärgardstunnan inom skälig tid att antingen (1) kostnadsfritt reparera produkten alternativt (2) byta ut den felaktiga produkten mot en ny eller likvärdig produkt alternativt (3), för det fall inget av de föregående alternativen är genomförbara, återbetala produktens inköpspris. Det åligger Köparen att tillse att eventuell egen inbyggnad och byggmaterial avlägsnas så Skärgårdstunnans personal får tillgång till badet vid reparation.

  7. Skärgårdstunnans ersättningsansvar kan aldrig uppgå till högre belopp än värdet av den del av leveransen som är behäftad med fel.

  8. Skärgårdstunnan kan aldrig åläggas ansvar för indirekt skada såsom ex vis driftstopp, förlorad vinst eller omsättning eller annan indirekt skada oavsett om Köparen har varit oaktsam eller inte.

  9. Garantin upphör att gälla om modifikationer utförts på produkten utan föregående skriftliga godkännande från Skärgårdstunnan. Garantin gäller inte heller om reparationer utförts med annat än godkända reservdelar eller om underhåll enligt instruktionerna inte har utförts.

  10. För det fall produkten ska returneras för reparation eller utbyte åligger det Köparen att emballera produkten på samma sätt som den var emballerad vid mottagandet samt att ställa produkten åtkomlig vid den plats där fraktförare anlitat av Skärgårdstunnan lossade densamma vid leverans. Instruktion om förfarande vid garantiärende lämnas av Skärgårdstunnan i samband med mottagande av anmälan. Vid godkänt garantiärende ersätter Skärgårdstunnan kostnaden för returfrakt från ovan nämnd plats.

 10. Hantering av personliga data - sekretess

  Genom att lägga en order hos Skärgårdstunnan ger Köparen medgivande till att Skärgårdstunnan lagrar, hanterar och använder de personupplysningar och data som är tillämpliga inom ramen för kundrelationen för orderhantering, betalningshantering, leveranshantering, kommunikation, information och nyhetsbrev. Skärgårdstunnan har också rätt att tillhandahålla nödvändiga uppgifter till tredje part för att uppfylla sina åtaganden gentemot Köparen. För det fall Köparen inte önskar fortsatt kommunikation kan Köparen uttryckligen avsäga sig fortsatt kontakt. Väljer du att betala med bank- eller kreditkort behandlas transaktionen av vår betalningspartner Adyen för att garantera snabb och säker betalning. Adyen uppfyller samtliga krav för PCI-DSS. Skärgårdstunnan lagrar inte några kortuppgifter vid kortköp.

 11. Lagval och tvist

  1. Under förutsättning att inte tvingande lag föreskriver annat, regleras avtalet av svensk lag och tvist ska i första hand avgöras genom medling där vardera parten på egen bekostnad utser en medlare. Om medling inte är framgångsrik ska tvisten avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.

  2. Där grupptalan är tillåten enligt nationell lag är Köparen överens med Skärgårdstunnan att var och en endast kan väcka anspråk mot den andra parten i egen kapacitet, inte som svarande eller gruppmedlem i en grupptalan. Ingen skiljeman eller domare kan kumulera mer än en persons anspråk eller på annat sätt ta upp någon form av grupptalan till prövning om inte Köpare och Skärgårdstunnan är överens om annat.

 12. Skärgårdstunnans ansvar

  1. Skärgårdstunnan friskriver sig från alla framställningar och förbindelser, uttryckliga eller underförstådda, som inte uttryckligen regleras i dessa villkor eller följer av tvingande lag. Skärgårdstunnan är inte ansvarig för direkta eller indirekta sak-, person- eller förmögenhetsskador till följd av dess varor eller tjänster eller avsaknad av möjlighet att använda dessa.

  2. Köparen samtycker till att gottgöra och hålla Skärgårdstunnan och dess anställda, ägare och agenter skadeslösa från alla anspråk, krav, förluster, ansvar och utgifter (inklusive advokatkostnader) som uppstår ur eller i samband med: (i) Köparens användning av varorna och tjänsterna eller varor och tjänster som erhålls genom Köparens användning av varorna och tjänsterna, (ii) Köparens brytande eller brott mot något av dessa villkor, (iii) Skärgårdstunnans användning av Köparens personliga uppgifter, eller (iv) Köparens brott mot utomståendes rättigheter, inklusive utomstående leverantörer.


Om Skärgårdstunnan

Skärgårdstunnan AB utvecklar, tillverkar och marknadsför badtunnor och poolutrustning. Vår fabrik ligger i Åmål vid sjön Vänerns västra strand. Vill du titta på våra badtunnor? Ring oss gärna för ett besök.

Skärgårdstunnan är en av Europas största tillverkare av vedeldade badtunnor. Våra badtunnor säljs i 12 europeiska länder.

Som företagskund kan du köpa badtunna från Skärgårdstunnan genom Sveriges två största grossister, Dahl och Ahlsell. Kontakta din lokala butik för mer information om våra badtunnor.

Varje badtunna tillverkas i glasfiberarmerad härdplast med samma teknik som båtskrov. Vi använder endast miljöcertifierat virke i våra badtunnor.

Trygg handel och snabb leverans

Vi erbjuder betalning efter att du mottagit din badtunna. Det känns bättre så. Tryggt och enkelt.

 • Gratis frakt för alla varor
 • Vi skickar din badtunna inom 24 timmar
 • Betala efter att varan levererats
 • Räntefri delbetalning
 • Ångerrätt i 60 dagar

Fri frakt i Sverige

Räntefri delbetalning

Kundservice alla vardagar

Ring till oss och prata badtunnor. Vi tillhandahåller kundservice och försäljning via telefon alla helgfria vardagar.

0771-310 900 Vi svarar helgfria vardagar 08-17

Skicka e-post Helgfria vardagar 08-17

Kontaktuppgifter till vår personal

Så fungerar vår webbshop

Enkel beskrivning - steg för steg