Salgs- og leveringsbetingelser for Skargards Badestamp AS

 1. Anvendelsesområde

  Disse generelle vilkår gjelder som avtale mellom Skargards Badestamp AS («Skargards») og den fysiske eller juridiske personen som inngår en avtale i henhold til punkt 3 («Kjøperen»). Unntak/avvik fra disse vilkår gjelder kun om de først er uttrykkelig godkjent skriftlig av Skargards eller det foreligger ufravikelig lovgivning.

  Når kjøper er forbruker, er kjøpet blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handels-loven og kredittkjøpsloven. Disse lovene har visse ufravikelige regler når en forbruker er part i avtalen. Lovtekstene er tilgjengelig på lovdata.no.

 2. Parter

  Når det er inngått en avtale mellom kjøper og Skargards, jf. pkt. 3 nedenfor, er Skargards part i avtalen.

  Skargards har følgende kontaktopplysninger:

  Skargards Badestamp AS
  Stasjonsveien 84
  1747 Skjeberg
  Norge
  Foretaksregisteret: NO 914 962 668
  Tlf. 51 52 30 00
  Email: kundeservice@skargards.no
  Webside: https://www.skargards.com/no/

 3. Avtaleinngåelse

  1. Kjøpers bestilling anses som et tilbud om inngåelse av en kjøpekontrakt (avtale) med Skargards. Kjøpekontrakten anses inngått ved at Skargards aksepterer kundens bestilling ved oversendelse av ordrebekreftelse.

  2. Avtalen lagres digitalt.

 4. Angrerett

  1. Rett til å angre kjøp

   1. Skargards badestamper er alltid en spesialbestilling som tilpasses individuelt til hver enkelt kjøper ved bestillingen.

   2. Skargards gir likevel kjøper ensidig rett til innen 60 dager å angre sitt kjøp uten begrunnelse. Perioden er begrenset til 60 dager etter dagen bestilling ble gjort, eller 40 dager etter at levering ble foretatt, avhengig av hvilken dag som faller sist.

  2. Prosedyre for bruk av angreretten

   1. Kjøperen skal meddele Skargards at han vil benytte sin angrerett. Meddelelse skal skje til en av de kontaktpunkter som angis i punkt 2.2.

   2. Etter at meddelelse er gitt og bekreftelse er mottatt skal varen, om den er levert, returneres i ubrukt og uskadet stand til: Badtunna Skargardstunnan AB, Industrigatan 12, SE-662 34 Åmål.
Varen må sendes innen 14 dager etter at kjøper har gitt Skargards melding om bruk av angreretten etter 4.1.2.

   3. I tilfeller hvor Skargards konstaterer at varene er brukt eller skadet, har Skargards rett til å gjøre fradrag for et beløp tilsvarende omkostningene ved å bringe varen tilbake til sin opprinnelige tilstand. Slike fradrag kan aldri utgjøre et høyere beløp enn den opprinnelige prisen på varen.

   4. Ved bruk av angreretten må kjøper betale alle utgiftene forbundet med å returnere varen til returadresssen, jf. pkt. 4.2.2.

    Dette gjelder likevel ikke dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks messesalg).

    Kjøper bærer risikoen for varen under tilbakesendelsen til returadressen.

  3. Unntak fra angreretten

   1. Angreretten gjelder kun for forbrukere som kjøper varen for sin egen private bruk, jf. forbrukerkjøpsloven § 1 og angrerettloven § 1. Det er ingen angrerett hvis kjøpet er foretatt som et næringskjøp eller hovedsakelig til bruk av næringsdrivende kunde.

   2. Hvis varen er bygget etter særlige spesifikasjoner angitt av kjøper («spesialbestilling»), foreligger heller ingen angrerett for forbrukeren. Ved slik bestilling angis det særskilt i ordrebekreftelsen at det ikke foreligger angrerett.

   3. Angreretten kan i alle tilfelle i sin helhet ikke gjøres gjeldende, hvis varen er installert, fylt opp med vann, ovnen er tent opp eller varen på anden måte er anvendt ut over det som er rimelig i forbindelse med kjøperens rett til å undersøke varen.

 5. Levering, transport & skader på varen

  1. Medmindre annet er angitt ved bestillingen, er leveringsstedet den adresse som kjøper har angitt på tidspunktet for bestillingen. Unntak gjelder for ordinære pakkeleveranser som ikke leveres på pall. De må hentes hos nærmeste utleveringssted.

  2. Skal gjenstanden av Skargards sendes fra et sted til et annet for der å bli overgitt i kjøpers besittelse, anses levering skjedd, når gjenstanden er overgitt til en selvstendig fraktfører (transportør), som har påtatt seg forsendelsen fra vedkommende sted, eller hvis avsendelsen skjer med skip, er brakt innenfor skipssiden. Dersom kjøper ved et slikt sendekjøp er forbruker, går risikoen over på forbrukeren når forbrukeren, eller en tredjeperson forbrukeren har pekt ut som ikke er fraktføreren, fysisk har fått varene i sin besittelse. Risikoen går likevel over på forbrukeren når varene overlates til fraktføreren, dersom det er forbrukeren som har gitt fraktføreren transportoppdraget, og det ikke var selgeren som tilbød dette transportalternativet. Annet punktum berører ikke forbrukerens rettigheter overfor fraktføreren

  3. Levering finner sted på hverdager mellom kl. 7:00 og kl. 17:00. Kjøper skal på anmodning kunne legitimere seg som rette mottaker av varen.

  4. Lossing skjer fra lastebil med hydraulisk lastelem eller kran til bakken ved lastebilen.

  5. Lossing skjer, medmindre annet er avtalt, ved kjøpers eiendomsgrense eller så nære som fraktføreren bedømmer det mulig av hensyn til leveringsbilens mulighet for å komme frem på stedet.

  6. Det er kjøpers ansvar å kontrollere varen ved mottakelsen. Hvis kjøperen ved mottakelsen oppdager, at varen er skadet under transporten, skal kjøper straks påpeke dette til fraktføreren (transportøren). Skaden skal deretter beskrives i fraktdokumentet. Fraktdokumentet skal være underskrevet av begge parter. Hvis fraktfører (transportøren) benekter å ha et ansvar, skal kjøper straks kontakte Skargards.

  7. Mangler det produkter i forsendelsen, må kjøper straks meddele dette til Skargards.

  8. Melding om manglende produkter skal være mottatt av Skargards innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget dette.

   For kjøpere som ikke er forbrukere (juridiske personer) må slik melding om manglende artikler/komponenter være mottatt av Skargards innen 7 –syv- dager fra levering fant sted. Hvis kjøper ikke gjør innsigelse innen den fastsatte frist, uansett om kjøper har oppdaget feilen før fristen eller ei, mister kjøper retten til å gjøre feilen gjeldende.

  9. Når kjøpere som ikke er forbrukere underskriver fraktdokumentet, aksepterer kjøper at forsendelsen er levert og at det ikke er noen skade på de mottatte varer. Hvis kjøper oppdager en skade etter at han aksepterte forsendelsen, har kjøper ikke noen rett til erstatning hos fraktføreren (transportøren) eller hos Skargards.

  10. Transport med tidsgaranti er kun gyldig hvis den fraktføreren (transportøren) skriftlig i fraktbrevet har påtatt sig å utføre transport med tidsgaranti. Dersom kjøper har bedt om et bestemt leveringstidspunkt, f.eks. i fraktbrevet, er dette ikke bindende for fraktføreren (transportøren) eller Skargards.

  11. Hvis varen avvises av kjøper overfor fraktføreren (transportøren), eller kjøper ikke tar imot/henter varen som avtalt, er kjøper ansvarlig for alle fraktomkostninger og eventuelle ytterligere omkostninger, samt overtar risikoen for transporten. Kjøpers manglende mottakelse av varen anses ikke for utøvelse av angreretten, jf. pkt. 4 over.

  12. Gratis forsendelse av pakkegods gjelder kun i Norge og frem til transportselskapets ordinære leveringssted. Gratis forsendelse for gods på paller gjelder kun i de områder i Norge, hvor transportøren har regelmessige turer for lastbil, og hvor leveringsadressen er tilgjengelig på en vei som transportøren klassifiserer som akseptabel. Eksempler på ikke akseptabel vei er veier som inneholder ferge- eller båttransport. Hvis kjøper er i tvil om det er tale om en akseptabel vei, påhviler det kjøper å kontakte transportselskapets kundeservice og avtale dette nærmere. Merk at transportvirksomhetens fraktruter kan variere avhengig av sesong.

  13. Er hele ruten til kjøper ikke klassifisert som en farbar vei, påhviler det kjøper å avhente varen på nærmeste godsterminal. Eventuelle transport-omkostninger for dette påhviler kjøperen.

 6. Angrerett

  Skargards er ikke forpliktet til å bytte en feilfri vare. Skargards vil likevel forsøke å imøtekomme anmodninger om bytting, hvis dette er mulig. Angreretten påvirkes ikke av dette. Skargards er berettiget til å kreve at kjøper betaler fraktomkostningene forbundet med en bytting. Se for øvrig vilkårene for bruk av angreretten i punkt 4.2 over, som gjelder der ikke annet avtales.

 7. Fakturering og betaling

  1. Ved inngåelse av avtale i henhold til punkt 3.1 presenteres de ulike betalingsalternativer som kjøper kan velge mellom. Kjøperen tilbys individuelt tilpassede alternativer for betaling.

  2. Skargards forbeholder seg retten til å gjennomføre en standard kredittsjekk av kjøper. Ved fakturautstedelse er forfallsdag 10 dager etter utstedelsen. Ved delbetaling overlates innfordringen til den kredittinstitusjon som Skargards angir.

  3. Betalingsfrist og gebyr ved fakturakjøp

   1. Fakturaen angir forfallsdatoen for betaling. Ved manglende betaling eller forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter lov om forsinkelsesrente fra forfallsdagen og frem til betaling skjer.

   2. Hvis fakturaen ikke betales, kan Skargards kreve et gebyr for betalingspåminnelse. Hvis fakturaen ikke betales etter første påminnelse, vil det påløpe kostnader for kjøper i samsvar med inkassoloven kapittel VI, jf. inkassoforskriften.

  4. Betaling med kort

   1. Ved betaling med kreditt- eller betalingskort skjer betalingen på kryptert 
måte.

   2. Ved betaling med kort vil kortet ikke belastes før den dagen bestillingen 
begynner å bli produsert eller pakket på fabrikken. Et beløp tilsvarende kjøpesummen blir imidlertid reservert på 
kortet ved bestilling.

   3. Kjøper må ha rett til å anvende det kreditt- eller betalingskort som angis ved 
betalingen.

 8. Forbehold vedrørende eiendomsrett til varen

  Varene forblir Skargards eiendom til full betaling er foretatt. Om ikke annet oppgis særskilt, selger Skargards produkter ferdige til bruk. Varen må ikke monteres fast, tas i bruk, sammenføyes i øvrig innredning eller videreselges før kjøper har innbetalt hele kjøpesummen til Skargards. Det gjelder særlige betingelser for detaljforhandlere godkjent av Skargards.

 9. Garanti og reklamasjon

  1. Skargards gir 12 måneders garanti overfor en forbrukerkjøper.

  2. Garantien innebærer at Skargards gir en ensidig garanti på ytterligere 6 måneder utover forbrukerbeskyttelsen som finnes i lovgivningen, (herunder formodningsreglen i forbrukerkjøpslovens § 18 annet ledd). Dette gir en samlet garantitid på 12 måneder fra kjøpsdatoen.

  3. Ved salg til andre enn forbrukere (juridiske personer) gjelder en alminnelig 
6 måneders garanti for eventuelle feil som varen hadde ved leveransen.

  4. Reklamasjoner skal skje skriftlig til adresse angitt i punkt 2 over.

  5. Garantien gjelder tilvirknings- og materialfeil - forutsatt at installering og bruk av produktet har skjedd i henhold til de medfølgende bruksanvisninger.

  6. Ved gyldig garanti vil Skargards innen rimelig tid enten (1) utføre gratis reparasjon av produktet, (2) skifte ut det defekte produktet med et nytt eller tilsvarende produkt, eller alternativt (3) hvis ingen av de foregående mangelsbeføyelser er mulige, refundere kjøpesummen og ta produktet i retur. Det påligger kjøperen å fjerne eventuell innbygging og byggematerialer slik at Skargards servicemedarbeidere får tilgang til badestampen ved reparasjonen.

  7. Skargards erstatningsansvar kan aldri overstige mer enn verdien av den del av leveransen som er mangelfull.

  8. Skargards kan ikke pålegges ansvar for å erstatte indirekte tap, slik som driftsstopp, tapt gevinst eller omsetning eller annen indirekte skade. Dette gjelder også om kjøperen ikke har vært uaktsom.

  9. Garantien opphører om kjøper utfører endringer/modifikasjoner på produktet uten forutgående skriftlig godkjenning av Skargards. Garantien gjelder heller ikke om reparasjoner utføres med annet enn godkjente reservedeler eller om vedlikehold i henhold til bruksanvisningen ikke er gjennomført.

  10. Hvis produktet skal returneres til reparasjon eller utskiftning, påhviler det kjøperen å pakke varen på samme måte som den var pakket ved mottakelsen, samt gjøre produktet tilgjengelig på det sted, hvor fraktføreren leverte produktet. Skargards vil gi instruksjon om prosedyren for garantiservice i forbindelse med reklamasjonsmottakelsen. Etter en akseptert og gjennomført garantiservice erstatter Skargards kundens omkostninger til returforsendelse.

 10. Håndtering av personoplysninger

  Ved bestilling av varer hos Skargards aksepterer kjøperen at Skargards lagrer, håndterer og anvender de personopplysninger og data som er nødvendige for kundeforholdet for ordrehåndtering, betalingshåndtering, leveringshåndtering, kommunikasjon, informasjon og nyhetsbrev. Skargards har også rett til å formidle nødvendige opplysninger til tredjepart for å gjennomføre og oppfylle sine forpliktelser overfor kjøperen. Ønsker kjøper ikke å fortsette kommunikasjonen kan kjøperen uttrykkelig gi avkall på det. Velger kjøper å betale med betalings- eller kredittkort behandles transaksjonen av vår betalingspartner Adyen for å sikre rask og sikker betaling. Adyen oppfyller samtlige krav for PCI-DSS. Skargards lagrer ikke noen kortopplysninger ved kortkjøp.

 11. Lovvalg, tvister og verneting

  Denne avtale er underlagt norsk lovgivning. Enhver tvist i henhold til denne avtale, skal først forsøkes løst gjennom mekling. Hvis mekling ikke lykkes, skal tvisten avgjøres ved norsk domstol. Skargards verneting er Sarpsborg tingrett.


Om Skargards

Skargards Badestamp AS er en norsk bedrift som driver utvikling, produktion og markedsføring av badestamp og bassengutstyr. Fabrikken vår som produserer din badestamp ligger i Åmål, kun 18 mil fra Oslo ved Sveriges største innsjø, Vänern.

Skargards er en av Europas største produsent av vedfyrte badestamper og produktene våre selges over hele ti forskjellige land i Europa.

Som kunde kan du kjøpe en badestamp som er tilpasset dine ønsker og behov. Hver badestamp bygges nemlig med det tilleggsutstyr du som kunde selv ønsker. Deretter leveres badestampen helt hjem til tomten din.

Hver badestamp er produsert i glassfiberarmert herdeplast etter samme teknikk som moderne båtskrog. Vi bruker kun miljøsertifisert trevirke til badestampene våre.

Trygg handel og rask levering

Du trenger ikke å betale før du har mottatt badestampen. Det er best slik. Trygt og enkelt.

 • Gratis frakt ved kjøp av badestamp, i Nord-Norge tilkommer frakt
 • Vi sender bestillingen innen 24 timer
 • Betal etter at varen er levert
 • 60 dagers angrerett

Gratis frakt

Kundeservice alle hverdager

Ring oss for en prat om badestamper. Vi tilbyr kundeservice og salg over telefon på alle vanlige hverdager.

51 52 30 00 Telefontid, hverdager 8–17

Send e-post Hverdager 8–17

Kontakt våre medarbeidere

Slik fungerer nettbutikken vår

Enkel beskrivelse - trinn for trinn