Algemene Voorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig voor u uw besluit neemt

 1. Toepassingsgebied

  Deze algemene voorwaarden gelden tussen Badtunna Skärgårdstunnan AB (“Skargards”) als verkoper en een natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig artikel 3 een overeenkomst aangaan (de “Koper”). Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig als deze vooraf schriftelijk uitdrukkelijk door Skargards zijn geaccepteerd of indien er sprake is van dwingend recht.

 2. Contactgegevens verkoper

  De contactgegevens van Skargards zijn:

  Badtunna Skärgårdstunnan AB
  Industrigatan 12
  662 34 Åmål Zweden
  Telefoon:
  085 888 78 78 in Nederland
  07 84 84 100 in België
  Email:
  klantenservice@skargards.nl in Nederland
  klantenservice@skargards.be in België

 3. Sluiten van de overeenkomst

  1. Door het plaatsen van een bestelling verzoekt de Koper om het sluiten van een koopovereenkomst met Skargards. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat Skargards het verzoek van de Koper accepteert door middel van het sturen van de orderbevestiging.

  2. De koopovereenkomst wordt digitaal door Skargards opgeslagen.

 4. Producten

  1. Skargards verkoopt hottubs en toebehoren via onder meer haar website https://www.skargards.com/nl/ en https://www.skargards.com/nl-be/

  2. Standaard geprefabriceerde hottubs en/of toebehoren zullen in het hiernavolgende worden aangeduid als “Standaard Producten”. Maatwerk hottubs en/of toebehoren, dat wil zeggen hottubs en/of toebehoren die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd op basis van individuele keuzes of beslissingen van de Koper, zullen in het hiernavolgende worden aangeduid als “Bijzondere Producten”. Gezamenlijk worden Standaard Producten en Bijzondere Producten aangeduid als “Producten”.

 5. Herroepingsrecht

  1. Recht om van de koop af te zien

   1. Skargards geeft de Koper een eenzijdig recht om binnen de hieronder gespecificeerde periode zonder opgaaf van reden van de koop van Standaard Producten af te zien. De periode is beperkt tot 60 dagen na de dag van de bestelling, of 40 dagen na levering, afhankelijk van welk van deze twee termijnen als laatste afloopt.

  2. Procedure bij gebruik van het herroepingsrecht

   1. De Koper dient Skargards er binnen de van toepassing zijnde termijn genoemd in artikel 5.1.1 van op de hoogte te stellen, dat gebruik wordt gemaakt van het recht de overeenkomst te ontbinden.

   2. Het recht van ontbinding wordt uitgeoefend door het doen van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de postadres of email contactgegevens van Skargards als aangegeven in artikel 2.

   3. Na de melding van de herroeping en de bevestiging dat deze door Skargards ontvangen is, dienen de Producten, indien deze al geleverd zijn, in ongebruikte en onbeschadigde staat geretourneerd te worden aan:

    Badtunna Skärgårdstunnan AB
    Industrigatan 12
    662 34 Åmål Zweden.

    De Producten dienen binnen 14 dagen nadat de Koper een beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht onder artikel 5.1.1, aan Skargards teruggezonden te worden.

   4. In het geval Skargards van mening is dat het Product niet in ongebruikte staat verkeert of beschadigd is, heeft Skargards het recht om een gedeelte van de prijs van het Product overeenkomend met de kosten voor het herstellen van het Product in de oorspronkelijke staat van de som af te trekken die door haar aan de Koper terugbetaald dient te worden. Een dergelijke aftrek kan echter nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke prijs van het Product.

   5. Bij gebruik van het herroepingsrecht komen de eventuele transportkosten bij retour van het Product voor rekening van de Koper. Indien het Product geleverd is in een ander land dan Zweden (waaronder derhalve leveringen in Nederland en België vallen), vergoedt Skargards de kosten die betrekking hebben op het transport buiten het land waar het Product in eerste instantie geleverd is aan de Koper. De Koper draagt voor het hele traject het risico voor het transport van het Product.

  3. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

   1. Het herroepingsrecht bestaat uitsluitend voor individuele consumenten die de Producten voor eigen gebruik kopen. Voor bedrijven, of indien de koop beschouwd kan worden als hoofdzakelijk bestemd voor gebruik binnen het kader van economische activiteiten, bestaat er geen herroepingsrecht.

   2. Ten aanzien van Bijzondere Producten bestaat geen herroepingsrecht. Bij bestellingen van Bijzondere Producten wordt bij de orderbevestiging vermeld, dat er geen herroepingsrecht is.

   3. Het herroepingsrecht vervalt in alle gevallen geheel, als de Producten gebruikt zijn, buiten wat er objectief gezien redelijk is voor het controleren en/of vaststellen van de staat van de Producten, of wanneer de Producten beschadigd zijn. Een dergelijk gebruik kan bijvoorbeeld bestaan uit het monteren, vullen met water of verwarmen van het Product etc.

 6. Levering, transport & schades

  1. De levering van de Producten vindt plaats op het adres dat de Koper bij het sluiten van de overeenkomst aan Skargards heeft opgegeven, tenzij Partijen nadien schriftelijk een ander leveringsadres zijn overeengekomen. Producten die niet op pallets worden geleverd zijn hiervan uitgezonderd. Deze zullen worden geleverd aan de dichtstbijzijnde pakketservice van het betreffende transportbedrijf.

  2. In het geval de Producten vanaf het in artikel 6.1 overeengekomen leveringsadres verder vervoerd worden op aanwijzing van de Koper, worden de Producten beschouwd als zijnde geleverd op het moment dat ze zijn overgedragen aan een ander zelfstandig transportbedrijf of in overleg met de Koper zijn gelost aan de kade.

  3. De bezorging van de Producten vindt plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De Koper dient zich op verzoek aan de vervoerder te kunnen legitimeren bij het in ontvangst nemen van de Producten.

  4. Het lossen gebeurt met de laadklep tot aan de grond direct aansluitend op het voertuig.

  5. In het geval de Producten rechtstreeks op het met de Koper overeengekomen leveringsadres geleverd worden, vindt het lossen, tenzij anders bepaald in de algemene voorwaarden of anderszins tussen partijen is overeengekomen, plaats aan de erfgrens van de Koper of zo dicht mogelijk bij de erfgrens als het transportbedrijf meent te kunnen komen, gelet op de omstandigheden ter plaatse.

  6. De Koper is verplicht de Producten bij ontvangst te inspecteren. Indien de Koper bij ontvangst ontdekt, dat de zending tijdens het transport beschadigd is, dient de Koper het transportbedrijf hier direct op te wijzen. De door de Koper geconstateerde schade dient vervolgens te worden beschreven in de vrachtbrief. Het document dient door de Koper en het transportbedrijf ondertekend te worden. In het geval het transportbedrijf de aansprakelijkheid voor de schade afwijst, dient de Koper contact op te nemen met Skargards.

  7. De Koper verklaart, door ondertekening van de vrachtbrief die overhandigd wordt door het transportbedrijf dat er geen zichtbare schade is aan de ontvangen Producten. In het geval de Koper de transportschade eerst ontdekt, nadat hij het uitgevoerde transport heeft geaccepteerd, heeft de Koper geen recht op een vergoeding van het transportbedrijf of Skargards.

  8. Indien er door de Koper bestelde Producten in de zending ontbreken, dient de Koper binnen twee (2) werkdagen contact op te nemen met Skargards. Overige opmerkingen dienen binnen zeven (7) dagen vanaf ontvangst van de Producten door Skargards te zijn ontvangen.

  9. Door de Koper aangegeven wensen of voorwaarden betreffende de bezorgtijd, bijv. op vrachtbrieven, zijn niet bindend voor het transportbedrijf of Skargards, behalve wanneer het transportbedrijf zich in een overeenkomst met of in een offerte aan de Koper verplicht heeft tot het uitvoeren van een transport conform dergelijke wensen of voorwaarden inzake de bezorgtijd.

  10. In het geval dat een zending niet zoals tussen partijen overeengekomen in ontvangst is genomen of is opgehaald bij het (dichtstbijzijnde ophaalpunt van het) transportbedrijf, komen alle transportkosten en eventuele bijkomende kosten voor rekening van de Koper en is het transport voor risico van de Koper. Het nalaten van het ophalen van bestelde Producten kan niet gezien worden als het herroepen van de Producten ingevolge art. 5.1.1.

  11. De transportkosten van de Producten zijn voor rekening van de Koper.

  12. Indien het transportbedrijf de weg als niet-begaanbaar classificeert, is de Koper verplicht de Producten op te halen bij de dichtstbijzijnde goederenterminal. Eventuele aanvullende transportkosten die dit met zich met zich meebrengt, komen voor rekening van de Koper.

 7. Ruil

  Skargards is niet verplicht om Producten zonder tekortkomingen te ruilen. Skargards zal er echter, voor zover mogelijk, naar streven om aan eventuele ruilwensen van de Koper tegemoet te komen. Dit heeft geen effect op het herroepingsrecht. In het geval dat de Producten die in aanmerking komen voor ruil door de Koper aan Skargards teruggestuurd worden, dienen de voorwaarden uit artikel 5 inzake het herroepingsrecht toegepast te worden op de ruil. , voor zover er schriftelijk niets anders tussen partijen is overeengekomen.

 8. Betaling

  1. Bij het sluiten van een overeenkomst overeenkomstig artikel 3.1 worden er door Skargards verschillende individueel op de Koper aangepaste betalingsalternatieven geboden waar de Koper uit kan kiezen.

  2. Skargards behoudt zich het recht voor een gebruikelijke kredietcontrole uit te voeren. De Koper moet op verzoek zijn identiteit kunnen aantonen. Bij niet of gedeeltelijke betaling van de Producten wordt de vordering ter keuze van Skargards overgedragen aan een door Skargards aangewezen incassobureau.

  3. Vervaldatum en boete bij te late betaling bij facturering

   1. Op de factuur staat de vervaldatum vermeld waarvoor de Koper de betaling dient te voldoen. Deze is gebaseerd op een betalingstermijn van 15 dagen na de factuurdatum, Skargards heeft het recht om bij te late betaling incassokosten in rekening te brengen, welke kunnen oplopen tot 8,05% van het hoofdbedrag. Tevens kan bij verzuim te betalen de op dat moment geldende wettelijke rente op de Koper verhaald worden.

   2. In het geval van wanbetaling van de Koper heeft Skargards behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  4. Kaartbetaling

   1. Bij betaling met een creditcard/betaalpas wordt er betaald door middel van een geëncrypteerde procedure verzorgd door onze betaalpartner Adyen, zoals beschreven onder artikel 10.3.

   2. Bij betaling met creditcard wordt de creditcard belast op de dag de bestelling in productie genomen wordt in onze fabriek. Er wordt echter een bedrag gereserveerd op de kaart dat overeenkomt met de koopsom, op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

  5. U dient gerechtigd te zijn om de creditcard/betaalpas, die u bij de betaling aangeeft, te gebruiken.

 9. Eigendomsvoorbehoud

  De te leveren Producten blijven eigendom van Skargards tot er door de Koper volledig betaald is. Indien er niets anders aangegeven is, verkoopt Skargards producten voor eindgebruik. Tot het Product geheel betaald is, mag het niet gemonteerd, samengevoegd met overige inrichting of doorverkocht worden. Voor dealers die door Skargards geaccepteerd zijn, gelden bijzondere voorwaarden.

 10. Garantie en reclamatie

  1. Skargards verleent de individuele consument twaalf (12) maanden garantie.

  2. Voor rechtspersonen en die gevallen waarin dwingend recht niet van toepassing is, geldt een garantieperiode van zes (6) maanden op fabricagefouten.

  3. Beroep op de garantie dient binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na kennisneming van de non-conformiteit, schriftelijk te worden gemeld op het adres dat in artikel 2 staat vermeld, Skargards geeft bij ontvangst van de melding instructies over de procedure bij garantiezaken.

  4. De Koper heeft recht op garantie betreffende productie- en materiaalfouten, onder voorwaarde dat het Product volgens de meegeleverde gebruiksaanwijzing is gebruikt en gemonteerd.

  5. Bij een geldig beroep op de garantie zal Skargards binnen een redelijke termijn ofwel het product gratis repareren ofwel het ondeugdelijke product ruilen tegen een nieuw of gelijkwaardig product; alleen in het geval dat geen van de voorgaande twee alternatieven uitvoerbaar is, zal het aankoopbedrag terugbetaald worden. De Koper is verplicht ervoor te zorgen, dat eigen inbouw en bouwmateriaal wordt weggehaald, zodat het personeel van Skargards bij reparatie toegang heeft tot het Product.

  6. In het geval het Product geretourneerd dient te worden voor reparatie of ruil, is de Koper verplicht om het Product op dezelfde manier te verpakken als het verpakt was ten tijde van de levering en om het Product neer te zetten op de plek waar het transportbedrijf dat ingehuurd was door Skargards, het Product had geleverd. Bij acceptatie van de garantiezaak vergoedt Skargards de kosten voor de retourzending vanaf bovengenoemde plek.

  7. De vervangingsplicht van Skargards kan nooit een groter bedrag omvatten dan de waarde van het deel van de levering dat ondeugdelijk is gebleken.

  8. Skargards kan niet aansprakelijk gehouden worden voor indirecte schade, zoals bijv. het stilleggen van de productie, winstderving of omzetverlies of andere indirecte schade, ongeacht of de Koper onachtzaam is geweest of niet.

  9. De garantie is niet langer geldig als er wijzigingen aan het Product zijn aangebracht zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Skargards. De garantie geldt ook niet, als er reparaties uitgevoerd zijn met andere dan goedgekeurde reserveonderdelen of als het onderhoud niet volgens de instructies uitgevoerd is.

 11. Beheer van persoonsgegevens - geheimhouding

  1. Door een overeenkomst te sluiten met Skargards geeft de Koper toestemming aan Skargards voor het opslaan, beheren en gebruiken van de persoonsgegevens en informatie die van toepassing zijn binnen het kader van de klantrelatie voor de behandeling van orders, betalingen, levering, communicatie, informatie en nieuwsbrieven.

  2. Indien de Koper verdere communicatie niet op prijs stelt, kan de Koper dit nadrukkelijk opzeggen.

  3. Skargards heeft het recht de nodige gegevens aan een derde ter beschikking te stellen om aan haar verplichtingen ten opzichte van de Koper te kunnen voldoen. Indien de Koper ervoor kiest te betalen met een betaalpas of creditcard, wordt de transactie behandeld door de betaalpartner van Skargards , Adyen, om een snelle en veilige betaling te garanderen. Adyen voldoet aan alle eisen voor PCI-DSS. Skargards slaat geen kaartgegevens op bij een kaartbetaling.

 12. Aansprakelijkheid Skargards

  1. Tenzij haar Producten als gebrekkig worden aangemerkt in de zin van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor Producten met gebreken van 25 februari 1991, is Skargards niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan zaken, personen of vermogen als gevolg van het gebruik van haar Producten of diensten of het niet kunnen gebruiken hiervan.

  2. De Koper stemt ermee in, Skargards en haar werknemers, eigenaar en agenten te vergoeden en schadeloos te stellen voor alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheid en uitgaven (inclusief advocatenkosten) die ontstaan uit of die verband houden met: (i) het gebruik door de Koper van de Producten of goederen en diensten die verkregen worden door het gebruik door de Koper van de Producten op voorwaarde dat de Producten niet als gebrekkig worden aangemerkt in de zin van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor Producten met gebreken van 25 februari 1991 , (ii) het breken of schenden door de Koper van een van deze voorwaarden, (iii) het gebruik van Skargards van de persoonlijke gegevens van de Koper, of (iv) het schenden door de Koper van rechten van derden, inclusief externe leveranciers.

 13. Rechtskeuze en geschillen

  1. Onder voorwaarde dat dwingend recht niets anders bepaalt, wordt de overeenkomst beheerst door Zweeds recht. Partijen dienen in eerste instantie te trachten geschillen tussen hen te beslechten door middel van bemiddeling, waarbij iedere partij op eigen kosten een bemiddelaar aanwijst. Indien bemiddeling niet succesvol is, dient het geschil behandeld te worden door een Zweedse rechtbank.

  2. Onder de voorwaarde dat dwingend recht niet anders bepaalt, kan de Koper uitsluitend zelfstandig een vordering indienen tegen Skargards, niet als door belangenbehartigers of als groepslid in een collectieve vordering.

Download algemene voorwaarden

Over Skargards

Skargards ontwikkelt, produceert en verkoopt Zweedse hottubs en accessoires. Onze werkplaats ligt aan het grootste meer van Zweden, Vänern.

Skargards is een van de grootste producenten van houtgestookte hottubs in Europa. Onze hottubs zijn in 12 verschillende landen in Europa verkrijgbaar.

De hottub die u ontvangt is helemaal afgestemd op uw wensen. Wij rusten iedere hottub uit met de door u gekozen accessoires en bezorgen hem aan huis – zonder verzendkosten.

Al onze hottubs zijn uit glasvezelversterkt kunststof vervaardigd, wat ook bij de bouw van zeilboten gebruikt wordt. Daarnaast gebruiken wij bij de productie van onze hottubs uitsluitend gecertificeerd milieuvriendelijk hout.

Beveiligde betaling en snelle levering

U kunt betalen nadat u de hottub heeft ontvangen.

 • Gratis verzending op alle producten
 • Hottub binnen 24 uur verzendklaar in Zweden
 • Betaling na levering
 • 60 dagen herroepingsrecht

Gratis verzending

Klantenservice

Wilt u een hottub kopen? Of wilt u graag meer informatie? Voor al uw vragen en bestellingen kunt u ons bellen op het telefoonnummer:

07 84 84 100 Elke werkdag van 8 tot 17 uur

Of schrijf ons een e-mail Elke werkdag van 8 tot 17 uur

Onze medewerkers

Zo bestelt u online

Eenvoudige instructies - stap voor stap